Legat Fundats

Til opfyldelse af bestemmelserne i ét af afdøde enkefru Olga Johanne Bartholine Thorgils, født Madsen, oprettet testamente, blev i 1967 oprettet legatet ”Fru Olga Thorgils Legat til enlig stillede kvinder i Slagelse”.

Legatet er efterfølgende den 3/9 2012 sammenlagt med Slagelse Velgørenhedsselskabs Legatfond, der udgør en række sammenlagte legater, jf. post 5.

1.

Efter sammenlægningen er Legatets navn ”Olga Thorgils Legat m.fl.”.

Legatet har hjemsted i Slagelse Kommune.

2.

Legatets formue skal anbringes i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser.

3.

Legatet skal bestyres af “Slagelse Velgørenhedsselskab” og revideres af dette selskabs revisorer.

4.

Legatkapitalen skal stedse forblive urørt.

78% af legatets årlige indtægter, hidrørende fra arven efter Olga og Knud Thorgils, skal anvendes til enligt stillede kvinder i Slagelse (under postnummer 4200), der efter legatbestyrelsens skøn er i trang.

Legater uddeles i portioner af ikke under 1.000 kr. indtil 2 gange årligt.

22% af legatets årlige indtægter, hidrørende fra Legatfondens midler, fra ægtefællerne Rosa Nikoline og Carl Martin Pedersen, Karen Barslund, Vilhelm Lange, Slagelse Købstads Hjælpe-forening, Christian Larsen og Hustru, og Aage og Edith Erslev, skal anvendes til at yde personer, der efter Legatbestyrelsens skøn er værdigt trængende, og er bosiddende i Slagelse (under postnummer 4200).

Dog kan der undtagelsesvis i akutte trangstilfælde ydes hjælp til familier eller personer, som midlertidigt opholder sig udenfor kommunen.

Legaterne uddeles 2 á 3 gange årligt i portioner af ikke under 500 kr.

I forbindelse med uddeling af midler skal det påses, at minimum ca. 11,5 % af de årlige indtægter, hidrørende fra Legatfondens midler, disponeres til personer, der på grund af sygdom er kommet i nød, idet en del af midlerne i Legatfonden stammer fra Christian Larsens og Hustrus legat, med en fundatsbestemmelse om, at midlerne i legatet skal anvendes til hjælp til personer, der på grund af sygdom, er kommet i nød.

Bestyrelsen averterer hvert år én eller to gange forud for uddelingerne af midler, hidrørende fra Olga Thorgils Legat i et eller flere lokale dag- eller ugeblade, og kan bestemme, at ansøgning om tildeling af legatportioner skal udfærdiges på særligt skema.

Legatfonden kan forøges med yderligere midler fra gaver og arv, som måtte tilfalde Slagelse Velgørenhedsselskab, uden at gaven eller arven måtte være klausuleret på særskilt måde.

5.

Midlerne i legatet, 7.493.129 kr. pr. 29/5 2012, består dels i midler fra Slagelse Velgørenhedsselskabs Legatfond, der pr. 28/5 2012 2011 havde aktiver for 1.659.586 kr., dels af midler fra Olga Thorgils Legat, der pr. 28/5 2012 2011 havde aktiver for 5.833.543 kr. 

Midlerne i Legatfonden hidrører i henhold til de tidligere vedtægter for Legatfonden af 6/9 2010 fra:

A.

Aktiver i den oprindelige Legatfond (hvori er medregnet arvebeløb, som er tilgået Legatfonden ifølge det af Carl Martin Pedersen og hustru Rosa Nikoline Pedersen, Slagelse, oprettede testamente, kontant kr. 14.460,00, og af fru Karen Barslund, Slagelse, i henhold til dennes testamente af 21. oktober 1987, kontant kr. 149.572,30), kr. 420.631,00.

B.

Aktiver fra den af Slagelse Velgørenhedsselskab indtil sammenlægningen med Legatfonden administrerede fond, Vilhelm Langes Legat, kr. 21.924,00,

Den samlede egenkapital udgør herefter kr. 442.049,00.

C.

Efter den i 1998 besluttede sammenlægning af Slagelse Købstads Hjælpeforening med Slagelse Velgørenhedsselskab er sidstnævnte selskabs kapital pr. 1. januar 1999 kr. 836.781,00 tillagt Legatfonden, hvis egenkapital herefter udgør kr. 1.278.830,00.

Legatfonden kan senere forøges med de gaver/eller arvebeløb, som måtte tilfalde Slagelse Velgørenhedsselskab, uden at gaven eller arven måtte være klausuleret på særskilt måde.

D.

Efter den i 2007 besluttede sammenlægning af Christian Larsens og Hustrus legat og Aage og Edith Erslevs legat med nærværnede Legatfond som den fortsættende er nærværende fonds egenkapital forøget med midlerne fra de to førnævnte fonde med h.h.v. kr. 172.215,65 og kr. 16.262,09, således at legatfondens egenkapital, der forud for sammenlægningen udgjorde kr. 1.314.097,80 er forøget med i alt kr. 188.477,74 således at Legatfondens egenkapital efter sammenlægningens gennemførelse udgør kr. 1.502.575,54 – alt i henhold til de pr. 28/5 2007 foreliggende regnskaber for fondene.

E.

Efter den i 2010 besluttede sammenlægning med Slagelse Velgørenhedsselskabs Gavefond, er nærværnede fonds egenkapital forøget med midlerne fra førnævnte fond på 139.117,00 kr., således at Legatfondens egenkapital, der forud for sammenlægningen udgjorde 1.486.251,00 kr., er forøget til 1.625.368,00 kr., hvilket beløb udgør Legatfondens egenkapital efter sammenlægningens gennemførelse – alt i henhold til de pr. 28/5 2010 foreliggende regnskaber for fondene. 

6.

Overfor tredjemand forpligtes legatet ved underskrift af Velgørenhedsselskabets forretningsudvalg.

Ved køb eller salg samt pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af hele Velgørenhedsselskabets bestyrelse og dispositionen vil være at godkende af den konfirmerende myndighed.

På fast ejendom vil være at tinglyste en bestemmelse om, at legatbestyrelsen kun med Civilretsdirektoratets samtykke kan afhænde fast ejendom eller pantsætte samme.

7.

Det påhviler bestyrelsen at føre protokol for legatet.

I denne protokol indføres legatfundatsen og konfirmationen på samme, oplysninger om hvem der oppebærer legatet, samt i øvrigt alle meddelelser og oplysninger, der måtte være af interesse for legatet.

8.

Over legatets formue, dets indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab.

Legatets regnskabsår er kalenderåret.

Det årlige regnskab revideres af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret revisor.

—oooOooo—

Ændringer til fundats for “Fru Olga Thorgils legat til enlig stillede kvinder i Slagelse”, som oprindeligt stadfæstet af Kongen den 15. december 1967 og som ændret med tiltrædelse af Socialministeriet den 20. marts 1989 og Civilretsdirektoratet den 7. april 1994, Civilstyrelsen den 26. maj 2005, og Civilstyrelsen den 13. juni 2012.

Således vedtaget i bestyrelsen for Olga Thorgils m.fl. Legat den 3. september 2012: